Privatlivspolitik

I EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS tager vi behandling af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du er i kontakt med EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS.

Angående EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS’ brug af cookies på Danskeejendomme.nu henvises du til vores cookiepolitik. EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS er dataansvarlig og sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Vi har følgende kontaktoplysninger:
EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS
CVR: 38134736
Adresse: Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens
Mail: danskeejendomme@EgnsINVEST.dk

Indsamling af personoplysninger
Når du besøger Danskeejendomme.nu indsamler vi nogle oplysninger for blandt andet at forbedre oplevelsen og for at kunne tilbyde dig brug af vores boligydelser. Når du indgår en lejekontrakt indsamler vi oplysninger med henblik på at kunne leve op til vores forpligtelser som udlejer.

Vi indsamler oplysninger på følgende måder:
For at gøre brug af nogle af vores boligydelser kræver vi, at du angiver en række personlige oplysninger, for eksempel dit navn og e-mail. Vi indsamler oplysninger til analyse og statistikbrug omkring din brug af vores ydelser. Disse informationer omfatter blandt andet oplysninger omkring den enhed, du benytter vores tjeneste med, IP-adresse og enhedssprog med mere. Herudover opretter vi automatisk en boligagent, således at vi ved dit samtykke kan sende dig relevante boligemner via e-mail. Vi indsamler tillige oplysninger ved personlig kontakt pr. e-mail, telefon og fysisk møde.

Behandlingen af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på Danskeejendomme.nu, samt oplysninger om din login-historisk, tidspunkt for login via  Danskeejendomme.nu. Vi behandler tillige oplysninger du har afgivet ved at du har indgået en lejekontrakt med EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:
Udlejning af lejebolig i henhold til det der er aftalt i den indgåede lejekontrakt.
Sikre en optimal drift af lejemålet ved at kunne kommunikere med lejer om forhold der er relevant for at sikre dette.
Registrering af hvem du er, således at vi kan kommunikere med dig om boliger til leje.
Markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af mails.
Optimering af tjenesten, kundeservice-redskaber samt udarbejdelse af statistik.

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:
At du har samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen.
At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.
At behandlingen ud fra hensynet til facilitering af log-in og optimering af tjenesten efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen.

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os i det omfang, at det ikke hindrer EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS i at opfylde sin kontraktlige forpligtelse. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen.

Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger (informationer du angiver samt en log over din aktivitet på tjenesten) er nødvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende Danskeejendomme.nu fuldt ud.

Opbevaring af oplysninger
Dine personoplysninger opbevares så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver kun dine personoplysninger, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning eller det sker med henblik på at udøve en kontraktlig ret for eksempel at opkræve skyldig leje.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Overførsel til tredjelande
Vi overfører i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger data til modtagere udenfor EØS, dog kun til virksomheder, der er med i EU Privacy Shield og dermed er sikre i henhold bestemmelserne i EU-dataforordningen (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Overførslerne vil derfor ske på ét af følgende overførselsgrundlag:
At modtageren er certificeret til at overholde principperne for beskyttelse af personlige oplysninger efter US-EU Privacy Shield Framework (Kaldet "Privacy Shield").
At vi har indgået standardbestemmelser om databeskyttelse med modtageren, som efter EU-Kommissionens vurdering frembyder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder.

Dine rettigheder
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de persondata EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
Hvis du mener, at de oplysninger, som EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, såfremt EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS kun opbevare de oplysninger, som EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS kun opbevare de oplysninger, som EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS, jf. persondataforordningens artikel 21.

Begrænsning
Du har ret til at få begrænset EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18.
Mens EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS har færdigbehandlet din indsigelse.
EgnsINVEST Danske Ejendomme ApS’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

Dataportabilitet
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.
Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Klage
Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som er følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse 46/EF af direktiv 95/